OVO gaat naar Seniorenraad


Nu de zomervakanties grotendeels achter de rug zijn en we aan de vooravond van de subsidieaanvraag 2020 staan, is het goed om de koers van OVO voor het resterende deel van 2019 en voor 2020 nader toe te lichten. OVO is voornemens, en heeft inmiddels de eerste stappen in die richting gezet, om een Seniorenraad voor de stad Eindhoven te realiseren. Natuurlijk doet OVO dat in nauwe samenwerking met de ouderenorganisaties in Eindhoven, de PVGE, de PCOB en het Indisch Netwerk. De KBO doet vooralsnog niet mee.

De bedoeling van zo’n Seniorenraad is om gevraagd en ongevraagd beleidsmakers te adviseren en om een brug te slaan tussen aanbieders van diensten en zorg gericht op ouderen en de ouderen in Eindhoven; dit ongeacht of zij aangesloten zijn bij een ouderenorganisatie of niet. Op die manier kan eenduidig de stem van de ouderen gaan doorklinken op de plaatsen waar dat voor de ouderen van belang is. We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2020 een functionerende seniorenraad, waar in elk geval de participerende ouderenorganisaties zitting hebben, in Eindhoven te hebben gerealiseerd.

Een tweede speerpunt voor de komende tijd betreft het benaderen van ouderen met de vraag wat zij nodig hebben om onafhankelijk te blijven en de regie te houden over hun leven in deze snel veranderende samenleving. Om deze ontwikkelingen inhoud te geven hebben we inmiddels een beleidsondersteuner, zij het voor een beperkt aantal uren per week, aan ons verbonden; zij zal zich verderop in deze nieuwsbrief voorstellen. Gezocht wordt nog naar versterking.

Ook verderop in deze nieuwsbrief leest u over de Zorgdag die op 23 oktober a.s. wordt georganiseerd en waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Het belooft een erg interessante dag te worden. 

Daarnaast zal in november weer een themabijeenkomst plaatsvinden, waarschijnlijk weer gericht op gezond ouder worden en bewegen; nadere informatie daarover volgt.


Tenslotte nog een mededeling betreffende de samenstelling van het bestuur: de heer Jan Willem Popelier heeft zijn functie neergelegd. Voor zijn aandachtsgebied zijn de heren Bert Willemsen en Kees Blokker het aanspreekpunt.


Theo van Stiphout,

voorzitter


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *