Contact


E-mail: info@ovoeindhoven.nl


Van de voorzitter


U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom u zo lang niets hebt gehoord van OVO, zeker na het artikel dat vorig jaar omstreeks deze tijd in het Eindhovens Dagblad heeft gestaan over de problemen met de subsidie, waardoor we de absoluut noodzakelijke professionele ondersteuning niet konden inzetten.

Wij zijn uiteraard als bestuur van OVO tegen de subsidiebeschikking in bezwaar gegaan, maar die procedure heeft veel langer geduurd dan gebruikelijk. Enerzijds veroorzaakt door de Corona maatregelen, maar anderzijds ook omdat bij de gemeente om onduidelijke redenen verdere vertraging is opgetreden.

Helaas heeft die vertraging niet geleid tot een herziening van de beschikking en hebben wij besloten om de subsidierelatie met de gemeente te beëindigen. De reden daarvoor is dat het geringe subsidiebedrag niet in verhouding staat tot alle administratieve verplichtingen die de subsidie met zich meebrengt. Met andere woorden, OVO gaat door, maar zonder subsidie van de gemeente.

Natuurlijk heeft dat gevolgen voor de wijze waarop we onze doelstellingen zullen proberen na te streven. Zo zal fors gesneden moeten worden in de vaste kosten. Daarom is per 1 februari 2021 de huur opgezegd van ons kantoor aan de Bennekelstraat en zullen de activiteiten zoveel mogelijk vanuit huis worden gedaan en gecoördineerd, zij het dat de Corona maatregelen erg beperkend werken.

Vooralsnog kunnen aanvragen voor cliëntondersteuning, vrijwillige ouderen advisering (VOA) en hulp bij belastingaangifte (HuBa) aangemeld worden bij de PVGE via deze link: https://eindhoven.pvge.nl/belangenbehartiging-eindhoven/individuele-belangenbehartiging

We denken na over de wijze waarop we onze andere activiteiten zullen invullen, maar die staan in verband met de al eerder genoemde beperkingen door Corona sowieso op een (erg) laag pitje.

Wij zullen u middels de nieuwsbrief en de website op de hoogte houden.
Voor nu wensen wij u allen fijne feestdagen, ondanks alle beperkingen, en een goed begin van 2021, dat naar we hopen een beter jaar mag worden dan 2020! 

Theo van Stiphout, 
voorzitter


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *