Armoede en Ouderen


In september 2017 heeft het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven (SME) een Armoedemanifest, dat aan de politieke partijen van onze stad is aangeboden, gepubliceerd. OVO maakt er ook deel van uit naast andere organisaties, o.a. Leger des Heils, FNV, Neos, Vluchtelingenwerk Nederland Steunpunt Materiële Hulpvragen en Protestantse Gemeente Eindhoven. In dat manifest worden punten genoemd, die voor de komende jaren veel aandacht moeten hebben. Met name worden de ouderen genoemd. Er is een toename van ouderen, die naar de Voedselbank gaan. De lasten voor mensen met alleen AOW stijgen zo, dat ze moeilijk rond kunnen komen. Er is bij ouderen een grote behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de voorzieningen, die de gemeente Eindhoven heeft. Dat komt omdat die onvoldoende bekend zijn. Er moet weer een doelgroepenbeleid komen, met name voor de ouderen. Het SME vindt dat de armoede nadrukkelijk op de politieke agenda moet blijven. Daarnaast is zij van mening dat de organisaties, die zich met armoede bezig houden, in gesprek moeten gaan om elkaar te informeren en om samen problemen te kunnen oplossen. Daarom komt er in onze stad een armoedecoalitie, waar veel organisaties aan mee willen doen. Deze groep is één keer bij elkaar geweest en toen is besproken wat de organisaties voor elkaar kunnen betekenen.


Op die avond is ook de groep ‘Ouderen en armoede’ bij elkaar geweest. WIJeindhoven, OVO, Voedselbank, Werkplaats Financiën, Woonstichting ‘Thuis’ en gemeenteraadsleden namen o.a. deel aan het gesprek. Een van de conclusies was dat er onbekendheid is wat de Voedselbank voor mensen van Eindhoven kunnen doen. Daarom is afgesproken dat er een flyer gemaakt zal worden om meer bekendheid te geven aan de Voedselbank.


De groep komt in april weer bij elkaar om de voortgang te bespreken. De aanwezigen, niet alleen van de groep Ouderen en Armoede, waren tevreden wat er op die avond aan de orde is geweest. Andere zaken worden in verschillende groepen besproken. De opkomst was goed en de verwachting is dat er in april weer veel mensen van organisaties zullen komen. OVO vindt de oprichting van de Armoedecoalitie een goed initiatief en deze organisaties kunnen veel betekenen voor mensen, die in armoede leven.


Het Armoedemanifest kunt u hier inzien.


Cees Sprong


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *